Regulamin

Regulamin Serwisu obowiązujący od dnia 22 sierpnia 2016 r.

 

I. Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Serwisu internetowego www.obzyjpelniazycia.pl, zwanego dalej Serwisem, świadczonych drogą elektroniczną przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa oraz zasady funkcjonowania Serwisu.

 

2. Definicje:

a.    Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu www.obzyjpelniazycia.pl stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), b.    Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.obzyjpelniazycia.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją obsługiwany przez Operatora na zlecenie Usługodawcy. O ile Usługodawca  udostępnia Serwis poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez Serwis należy rozumieć również serwisy udostępniane poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej Serwisu;
c.    Operator - Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa, ul. Zakręt 18/1, 60-351 Poznań;

d. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną o treści odpowiadającej treści Regulaminu, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem  z chwilą zarejestrowania się przez Użytkownika w Serwisie (utworzenia Konta Użytkownika).

e. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Serwisu i w oparciu o Regulamin, w szczególności usługi polegające na utrzymywaniu na stronach Serwisu Konta Użytkownika oraz zapewnieniu Użytkownikowi możliwości zgłoszenia się drogą elektroniczną do udziału Kampaniach; f.    Usługodawca-  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467,
g.   Użytkownik  osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie i posiadająca na nim własne indywidualne Konto;
h.    Konto - konto Użytkownika założone w Serwisie podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem którego Użytkownik, po przyznaniu mu statutu Ambasadora Kampanii, może brać udział w Kampaniach;
i.    Kampania - okres testowania produktów przez Użytkownika Serwisu;
j.    Ambasador Kampanii - Użytkownik Serwisu zakwalifikowany przez Operatora do udziału w Kampanii;
k.    Zablokowanie Konta - podjęcie przez Operatora Serwisu działań uniemożliwiających aktywne korzystanie z Konta;

 

3. Serwis prowadzony jest przez Operatora na zlecenie Usługodawcy.

 

 

II. Rejestracja w Serwisie.

 

1. Udostępnienie Konta jest bezpłatnie.

 

2. Użytkownikiem może zostać osoba, która:

a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c. zaakceptuje Regulamin;

d. wypełni i wyśle formularz rejestracyjny.

 

3. Komunikaty związane z korzystaniem z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

 

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta, Serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

 

5. Wykorzystywanie Konta i Serwisu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może skutkować ponoszeniem odpowiedzialności prawnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Usługodawca lub Operator przekazują pozostające w ich posiadaniu dane Użytkowników.

 

6. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, w przypadku:
a. wykorzystywania go w sposób naruszający obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, normy obyczajowe lub społeczne, lub postanowienia Regulaminu;
b. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

 

7. O blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany na konto e-mail podane podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku zablokowania Konta. Do postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego.

 

8. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Zamknięcie Konta następuje poprzez wysłanie listu e-mail z informacją o woli zamknięcia Konta na adres: pomoc@obzyjpelniazycia.pl.

 

9. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia usług w Serwisie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

III. Wymagania techniczne

 

1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadania przez Użytkownika:
a. komputera lub innego odpowiedniego urządzenia z dostępem do internetu gwarantującego możliwość przeglądania stron www;
b. konta e-mail;

 

2. Korzystanie z internetu może powodować po stronie Użytkownika naliczanie opłaty przez podmiot dostarczający internet, którą Użytkownik powinien ponieść we własnym zakresie.

 

3. Zarówno Operator, jak i Usługodawca (w zakresie dozwolonym przez prawo) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

 

 

IV. Zmiany w Regulaminie

 

1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w zakresie wymaganym przez prawo, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych, mających wpływ na treść Regulaminu, a także w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

 

2. O zmianie Regulaminu Operator, działający na zlecenie Usługodawcy będzie informował specjalnym komunikatem na koncie Użytkownika lub pocztą e-mail podaną podczas logowania. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie dalsze korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania nowego Regulaminu.

 

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

V. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu - Kampanie

 

1. Usługodawca, działający za pośrednictwem Operatora świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na utrzymywaniu na stronach Serwisu Konta Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik, po przyznaniu statutu Ambasadora Kampanii, może brać udział w Kampaniach.

 

2. Udział Użytkownika w Kampaniach jest bezpłatny i Użytkownik nie ponosi z tytułu udziału żadnych kosztów oraz nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

3. Celem przeprowadzanych Kampanii  jest uzyskanie opinii o produktach lub usługach Usługodawcy.

 

4. Czas trwania poszczególnych Kampanii określa Operator. Może być on w każdym czasie zmieniony.

 

5. Chęć udziału w Kampanii w charakterze Ambasadora Kampanii Użytkownik zgłasza Operatorowi za pośrednictwem swojego profilu poprzez udostępniony formularz zgłoszeniowy. Operator może wysyłać do Użytkownika indywidualne zaproszenia do udziału w określonych Kampaniach, o ile ten wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów handlowych.

 

6. O udziale Użytkownika w Kampanii i otrzymania statusu Ambasadora Kampanii decyduje według własnego uznania Operator, działający na zlecenie Usługodawcy, po przeprowadzeniu rekrutacji wśród Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Kampanii. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do Kampanii Operator może żądać od Użytkownika wypełnienia dodatkowych ankiet, w celu dokonania oceny czy Użytkownik spełnia wymagania na Ambasadora danej Kampanii. Od decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Kampanii nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie.

 

7. Przyznanie statusu Ambasadora Kampanii jest jednorazowe i dotyczy tylko i wyłącznie Kampanii, co do której Użytkownik zgłosił chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

8. W czasie Kampanii Operator działający na zlecenie Usługodawcy może udostępniać Ambasadorom Kampanii określone produkty lub próbki tych produktów oraz informacje o nich. O rodzaju produktów lub usług udostępnionych Ambasadorowi Kampanii w trakcie jej trwania oraz ich ilości decyduje Usługodawca. Produkty lub próbki będą przesyłane na adres podany w trakcie rejestracji w Serwisie. Produkty lub próbki będą przekazywane nieodpłatnie z przeznaczeniem do własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

 

9. Biorąc udział w Kampanii Ambasador Kampanii powinien:
a. zapoznać się z informacją o udostępnionym  produkcie;
b. przetestować otrzymany produkt;
c. dzielić się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi;
d. wypełniać ankiety i raporty związane z Kampanią otrzymywane od Operatora;
e. realizować zadania związane z Kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii lub w jej trakcie.

 

12. Zablokowanie Konta Użytkownika jest równoznaczne z wyłączeniem Ambasadora Kampanii z Kampanii.

 

13. W trakcie trwania poszczególnych Kampanii Ambasador Kampanii otrzymuje punkty za wykonanie określonych zadań. Obowiązują następujące zasady punktacji:

a. przygotowanie raportu (5 pkt.);

b. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej lub końcowej (25 pkt.);

c. przygotowanie opinii (5 pkt.);

d. udział w quizie (10 pkt.);

 

14. Zastrzega się, iż w ramach poszczególnych Kampanii nie muszą występować wszystkie zadania wymienione w pkt. 13, a niektóre mogą występować kilkakrotnie.

 

15. W ramach poszczególnych Kampanii Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzania dodatkowych zadań i punktacji, nie ujętych w pkt. 13.

 

16. Ambasador Kampanii jest informowany o zadaniach, za które można otrzymać punkty w zakładce „Zadania” w ramach Konta Użytkownika.

 

17. Na podstawie otrzymywanych punktów prowadzony jest ranking najbardziej aktywnych Ambasadorów Kampanii. Ranking oraz informacje o klasyfikacji mogą być ogólnodostępne.

 

 

VI. Prawa autorskie, licencja, wizerunek Użytkownika

 

1. Ambasador Kampanii zobowiązany jest zapewnić, aby umieszczane przez niego treści w Serwisie nie naruszały przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia treści. Ambasador Kampanii, który zamierza zamieścić w Serwisie jakiekolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy w tym te zawierające wizerunek), zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczanych treści lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe, a nadto posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku wykorzystywanego w zamieszczonych treściach.

 

2. Na mocy niniejszego Regulaminu umieszczenie w Serwisie przez Ambasadora Kampanii jakichkolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy) oznacza wyrażenie zgody dla Usługodawcy  na korzystanie z umieszczonej w Serwisie treści w okresie pięciu lat liczonych od dnia zakończenia Kampanii, bez ograniczeń terytorialnych (licencja niewyłączna). Udzielenie licencji jest bezpłatne.

 

3. Usługodawca może upoważnić inne osoby do korzystania z treści umieszczonych przez Ambasadora Kampanii w Serwisie w zakresie posiadanej przez siebie licencji, w szczególności Operatora.

 

4. Udzielona Usługodawcy licencja na wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie przez Ambasadora Kampanii treści obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;
c. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;
d. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;
e. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
f. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;
g. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);
h. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;
i. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;
j. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi treściami;
k. prawa do używania, korzystania i rozporządzania treścią w całości lub jej fragmentami dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;
l. komercyjnego wykorzystania treści poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z zamieszczonymi treściami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych treści lub ich fragmentów.

 

5. Ambasador Kampanii Serwisu zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku i zestawiania go z treściami opublikowanymi przez Użytkownika w Serwisie. Zgoda jest bezpłatna i obejmuje pola eksploatacji wymienione w poprzednim punkcie 4.

 

6. Ambasador Kampanii wyraża zgodę dla Usługodawcy na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do treści zamieszczanych w Serwisie. Zgoda jest bezpłatna.

 

 

VII. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych na potrzeby umożliwienia im korzystania z Serwisu oraz danych przetwarzanych ze względu na właściwość Usług świadczonych w ramach Umowy jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe Użytkownika w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym, zgłoszeniowym lub ankietach będą zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy, tj. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz z udziałem w Kampaniach, w tym w szczególności z procesem rekrutacji Użytkownika na Ambasadora Kampanii oraz jego udziałem w Kampanii, a także w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwaną dalej Ustawą.

 

3. Usługodawca, działając na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy, powierzył Operatorowi w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do obsługi Serwisu oraz realizacji Kampanii.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu rejestracji w Serwisie oraz pełnego korzystania z Usług, w szczególności udziału w Kampaniach, zostały odpowiednio oznaczone w elektronicznych formularzach dostępnych na stronie Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści  swoich danych osobowych i ich poprawiania, które może zrealizować wysyłając email na adres: pomoc@obzyjpelniazycia.pl.

 

5. Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne jeżeli Użytkownik chce otrzymywać indywidualne zaproszenia do udziału w Kampaniach zgodnie z punktem V.5. Regulaminu.

 

6. W zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz tzw. plików cookie, ma zastosowanie Polityka prywatności.

 

 

VIII. Reklamacje

 

1. Użytkownikowi przysługuje wniesienie reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi w ramach Serwisu, zwłaszcza związanych z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

 

2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Operatora i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

3. Reklamacja musi być wniesiona w formie pisemnej na adres Operatora i zawierać:
a. imię i nazwisko Użytkownika;
b. przedmiot reklamacji i szczegółowy opis;
c. podany adres do korespondencji.

 

4. Niespełnienie wymogów formalnych dla reklamacji, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, pomimo wezwania do usunięcia braków, skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania.

 

5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni.

 

6. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail pomoc@obzyjpelniazycia.pl